תקנון ומדיניות החנות

תקנון האתר

תקנון ותנאי שימוש TESLER

 • מבוא

 • אתר המסחר "TESLER" (להלן "האתר" ו/או "ט.י מוצרי ניקיון ואריזה עוסק מוקשה 025183914"), פותח ומופעל ע"י ט.י מוצרי ניקיון ואריזה (להלן: "העוסק מורשה"), ומשמש בין היתר לסחר אלקטרוני לרכישת מוצרים ע"י ציבור המשתמשים.

 • לשון זכר בתקנון ננקטה מטעמי נוחות בלבד. התקנון מיועד לגברים ולנשים כאחד ויש לקראו ככזה.

 • הוראות תקנון זה חלות על כל שימוש ורכישה שיעשו באתר, ומהוות את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הרוכשים באתר ו/או לקוחות החברה לבין החברה ו/או כנגד מי ממפעיליו. משכך הנך מתבקש לקרוא בעיון את הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר. שימוש באתר ו/או ביצוע רכישות על ידךמשמעותן הסכמתך המלאה לאמור בתקנון ומהווה הסכמה לקבלת הודעות דחיפה או הודעות טקסט ומיילים שיווקיים.

 • כותרות סעיפי התקנון נועדו לנוחות הקריאה בלבד ולא תשמשנה לפירוש תוכן הסעיפים

 כללי

 • הרשמה לאתר מהווה אישור להיכלל ברשימת הלקוחות של העוסק מורשה  ומהווה אישור להימנות ברשימת תפוצת הדיוור הישיר של העוסק מורשה , לרבות הסכמה לעדכונים והודעות דחיפה  ו/או מסרונים ו/או הודעות דוא"ל שיווקיים ו/או דואר וכיו"ב.

 • העוסק מורשה ו/או TESLER רשאית לשלוח הודעות שיווקיות ע"י מסרונים, דואר ודואר אלקטרוני.

 • העוסק מורשה  מאפשר ללקוחותיה לרכוש מוצרי צריכה באמצעות הטלפון ו/או האתר בדרך נוחה, קלה ומהירה, בכפוף להוראות התקנון.

 • השירות שניתן במסגרת האתר מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי העוסק מורשה ה לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "אזור חלוקה"). על מנת לברר אם מען מסוים מצוי באזור החלוקה, יש להכניס את הכתובת למשלוח. יובהר כי על אף האמור לעיל לעוסק מורשה  הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש

 • אספקת מוצרים שנרכשו טלפונית ו/או באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור החלוקה, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור

 • העוסק מורשה , לפי שיקול דעתו הבלעדי, רשאי לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילותה, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן

 • האתר מיועד למי אשר ברשותו כרטיס אשראי ישראלי בתוקף ולשימוש פרטי שאינו מסחרי בלבד.

 • העוסק מורשה  שומר על זכותו לעשות כל שינוי באתר, לערוך בה את תכניה, עיצובו ו/או כל שינוי אחר לרבות מבנה האתר כולו או חלקהו שכלולה ו/או הפסקתה והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 • כדי לבצע הזמנה של מוצר/ים באתר, יש לבחור את המוצר/ים ולאשר את ההזמנה.

 • בעת ביצוע ההזמנה הראשונה יש להקליד את הפרטים המבוקשים במלואם כגון: שם ושם משפחה, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי וכיו"ב.

 • יודגש ביצוע הזמנה באתר אינה מהווה אישור של העוסק מורשה על ביצוע ההזמנה. אישור סופי של ההזמנה וחיוב כרטיס האשראי יבוצע רק לאחר קבלת אישור סופי מספק המוצר, ומחברות כרטיסי האשראי.

 • במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה מהמערכת. יובהר ויודגש, הזמנה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור פרטי האשראי , קבלת מספר הזמנה, ואיסוף המוצרים.

 • במידה והעוסק מורשה  לא יכול לספק את המוצרים כיוון שאזל במלאי ו/או מכל סיבה אחרת. ראשי העוסק מורשה ו/או מי מטעמו רשאים לתאם טלפונית אספקת מוצרים חליפיים, ו/או אספקת ההזמנה ללא המוצר/ים שאזלו במלאי ללא חיוב על המוצר/ים שלא סופקו. בכל מקרה העוסק מורשה  לא יהיה חייב לספק את המוצרים שלא סופקו במועד נפרד ללא עלות דמי משלוח נוספים.

 • שעות ההגעה ללקוח עלולים להשתנות לפי שינויים בכבישים, מזג האוויר ותקלות נוספות. במידה והעוסק מורשה  לא מצליח לספק את ההזמנה במועד שנקבע, יוכל העוסק המורשה לשלוח את ההזמנה במועד אחר שייקבע או לבטל את ההזמנה ולזכות את הלקוח בחיוב.

 • במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים לעוסק מורשה ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו ייפנה למוקד שרות לקוחות ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים המצוינים לעיל. האמור לעיל לא יחול במידה והלקוח יציין בהזמנה כי הוא מסכים שהמוצרים יושארו ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהא של הלקוח.

 • אי עמידת העוסק מורשה במועד האספקה המבוקש לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובתו לשלם לעוסק מורשה  בגין האספקה. העוסק מורשה  יפצה את הלקוח בגובה דמי המשלוח בגין עיכוב כאמור העולה על שעה אחת בכפוף לקבלת פנייה מאת הלקוח בגין העיכוב האמור. הלקוח לא יהא זכאי לפיצוי נוסף מכל סוג שהוא מעבר לפיצוי האמור לעיל

 • ט.י מוצרי ניקיון ואריזה  שומרת לעצמה את הזכות לספק חלק מהמוצרים או לא לספק כלל ואינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון מינימאליים כלשהם. ט.י מוצרי ניקיון ואריזה  שומרת לעצמה את הזכות לספק את המוצר כלל, עם זאת, במידה שמוצר מסוים שהזמנתם לא יסופק לכם , תחויבו כמובן, בהתאם למוצרים שנשלחו אליכם בפועל. בכל מקרה ט.י מוצרי ניקיון ואריזה  לא תפצה לקוח בגין חוסר, עיכוב או אי אספקה של משלוח.

 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בגין איחורים/עיכובים/ חוסרם לא יינתן פיצוי מכל סוג שהוא ע"י העוסק מורשה  ו/או TESLER   

 • המוצרים

 • שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן: "קטלוג המוצרים"). 

 • העוסק מורשה  אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר . העוסק מורשה רשאי לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ"ל

 • אופן הצגת המוצרים באתר יקבע על ידי העוסק מורשה  מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את העוסק מורשה 

 • הלקוח לא יהא רשאי להוסיף ל"סל הקניות" / "עגלת הקניות" גם מוצרים שבסמוך לשמם ברשימת המוצרים יצוין כי הינם בסטטוס של "חסר במלאי" או כל מונח דומה אחר. משמעות המושג "חסר במלאי" או כל מונח דומה אחר תהא כי המוצר איננו מצוי בעת ההזמנה במלאי החנות המספקת. במקרה זה הלקוח לא יחויב בגין המוצר הנ"ל, TESLER ו/או העוסק מורשה ו/או מי מטעמה רשאים להמליץ על תחליפים במידה וניתן ו/או הלקוח מבקש זאת

 • במסגרת הרכישה בטלפון ו/או באתר, יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של העוסק מורשה .

 • על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה

 • במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין.

 • הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם בלבד ככול ותימצאנה אי התאמות בסימון המוצרים האחריות הבלעדית הינה על ספקי המוצר

 • שינוים בהזמנה לאחר שיגורה ניתן לבצע דרך האתר/שירות הלקוחות עד השעה 12 ביום שלפני קבלת המשלוח אם הנך עדין מעוניין בשינויים יש לפנות לשירות לקוחות 

 • המחירים

 • מחירי המוצרים שיפורסמו בט.י מוצרי ניקיון ואריזה ו/או באתר הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר ו/או בט.י מוצרי ניקיון ואריזה  ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. העוסק מורשה  יהיה רשאי לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח

 • מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף כדין (מע"מ).

 • ביצוע הרכישה בטלפון ו/או באתר

 • הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר ו/או באתר

 • סיום הרכישה: בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור "לתשלום" או "ביצוע הזמנה". על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה. בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה

 • בעת מילוי הפרטים הנדרשים, כאמור לעיל, למעט, יוכל הלקוח לציין במקום המתאים כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יושארו בסמוך לדלת המען לאספקה או במקום מבוקש אחר על ידו, למקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום, וזאת באחריות הלקוח בלבד. במקרה בו הלקוח לא ייתן את הסכמתו להשארת המוצרים כאמור, אזי המוצרים יוחזרו לעוסק מורשה . במקרה כזה, הבאת המוצרים בשנית תחייב את הלקוח בתשלום נוסף של דמי משלוח. יודגש כי לקוח המבקש כי המוצרים יושארו ליד הדלת עושה זאת על אחריותו המלאה ולא יוכל לבוא בטענות ו/או בתביעות ו/או בדרישות כלשהן לחברה, לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים, ויחויב במלוא סכום הקניה והמשלוח.

 • התשלום

 • התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף "פרטי לקוח". ככל שיבחר הלקוח להשתמש בכרטיס אשראי אחר, יזין את כל הפרטים כנדרש באתר, ופרטי כרטיס זה ישמרו יחד עם פרטי כרטיס האשראי הקיימים באתר

 • על אף האמור לעיל העוסק מורשה  שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי

 • לקוחות המשלמים באמצעות paypal, נותנים הסכמתם לחיובם בדמי ניהול בסך של 6.5 ₪ בגין כל הזמנה.

 • תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שתקבע העוסק מורשה  על פי שיקול דעתו.

 • מועד החיוב הוא לאחר ליקוט והפקת חשבונית ועלול להיות לפני מועד אספקת המשלוח.

 •  שעות הפעילות
 • הקלדה של הזמנה באתר אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן.

 • על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות והחברה אינה מחויבת למועדים אלה

 • אספקת המוצרים תהיה עד 7 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה באתר ו/או טלפונית לעוסק מורשה לאחר אישור התשלום בלבד.

 • האספקה תעשה בשעות 08:00-17:00 בתאום מראש עם הלקוח יום לפני , במידה והלקוח ירצה לבצע איסוף עצמי , יצטרך הלקוח לתאם טלפונית בימים א-ה בין השעות 09:00-17:00 עם העוסק מורשה .

 • יום האספקה יקבע ע"י העוסק מורשה בלבד ו/או מי מטעמו במידה והלקוח ו/או מישהו מטעמו לא יוכל לקבל את המשלוח יהיה רשאי העוסק מורשה לספק את המוצרים ביום שנוח לו וגם אם לא במסגרת הימים שרשומה לעיל וזאת מבלי שיוכל הלקוח לתבוע את העוסק מורשה בגין איחור האספקה .

 

 • אחריות

 • העוסק מורשה  אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל מין וסוג שהוא") שייגרם ללקוח העוסק מורשה ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת בטלפון ו/או באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסות, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח באתר ו/או באתר וכיו"ב 

 • הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לעוסק מורשה  ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות

 • הלקוח פוטר את העוסק מורשה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר

 • העוסק מורשה  לא יהיה אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק - מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'. 

 • העוסק מורשה  לא יהיה אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט

 • מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא יישא העוסק מורשה  בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח

 

 • תחולת דין והתניית שיפוט

 • על ההתקשרות בין הלקוח לבין העוסק מורשה במסגרת האתר ו/או הטלפון ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד

 • העוסק מורשה  והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון  בבתי המשפט ו/או בתי הדין בעיר אשדוד בלבד

 

 • אבטחת האתר

 • אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר.

 • חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.

 • בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו.

 • שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.

 • העוסק מורשה  תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה. • כשרות לשימוש באתר

 • כל משתמש רשאי להשתמש באתר ולבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים להלן:

 • המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחיבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) אזי אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, שימושך באתר ייתפס ככזה שנתקבל בגינו אישור אפוטרופוס מראש.

 • ככול והמשתמש מזמין מוצר ו/או שירות בעבור אחרים ו/או נוספים מלבדו, יחול עליהם תקנון זה במלואו.

 • אין לעשות שימוש באתר תוך נטילת זהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחר.

 • להזכירכם – שימוש באתר מהווה הסכמה לתקנון האתר ולכללי השימוש והתחייבותכם לפעול על פיו

 • משתמש אשר יעשה שימוש באתר ו/או בניגוד לכללי השימוש בו ו/או בניגוד להוראות הדין יישא באחריות למעשיו לרבות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שנגרם לחברה ו/או למי מטעמה ויהיה מחויב לפצות את העוסק מורשה ולשפות אותה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הגין הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו למי מהם ובכלל זה שכ"ט עורך דין והוצאות משפט.  

 • העוסק מורשה  רשאי להפסיק את השימוש באתר למשתמש ככל ונעשית / נעשתה על ידו שימוש בניגוד לכללי השימוש ו/או הוראות הדין, ואולם אין באי הפסקת השימוש באתר בכדי לפטור את המשתמש מאחריות כאמור לעיל ו/או להוות הסכמה לפעולתו כאמור.

 • אין לבצע רכישות טלפוניות ו/ו באתר למטרות שאינן לצריכה אישית, שכן במקרה מעין זה העוסק מורשה  רשאי שלא לספק את המוצרים ואף לחסם את השימוש באתר לאותו המשתמש.

 

 • שמירת סודיות ,אבטחת מידע ומסירת פרטים אישיים

 • העוסק מורשה נוקט באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאפליקציה נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא העוסק מורשה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 • פרטים אישיים שנמסרו לעוסק מורשה  לא יועברו לצד ג' מכוח צו שיפוטי ו/או הוראות הדין ובמקרה של נקיטה ו/או התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים מכל סוג כנגד העוסק מורשה .

 • ט.י מוצרי ניקיון ואריזה  הינו מאגר רשום על פי כל דין. מספר ע.מ 025183914 שימוש באתר / טלפוני מהווה הסכמת המשתמש להיכלל במאגר המידע של העוסק מורשה  בהתאם, העוסק מורשה  ו/או מי מטעמו יהיה רשאי לפנות אל הלקוח באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ובדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקסימיליה, למטרות קידום מכירות ושיווק. במסגרת זו יהיה העוסק מורשה  רשאי להעביר ללקוח מידע כלשהו על העוסק מורשה  או מי מטעמו, לרבות מידע בדבר מוצרים ושירותים הנמכרים ו/או החלים ו/או הניתנים על ידי העוסק מורשה  או מי מטעמו או מי באמצעותו.

 • במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגר המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לעוסק מורשה  בכתב בהתאם להוראות כל דין

 • העוסק מורשה  תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח באתר לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר/ מסר שיווקי או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.

  • שינוי ביטול עסקאות והחזרים

 • מובהר בזאת כי עד למועד סגירת ההזמנה, ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה. מעבר למועד זה לא ניתן יהיה לבצע כל שינוי.

 • העוסק מורשה יהיה רשאי לבטל את העסקה במקרה של טעות קולמוס, תקלה טכנית או תקלה אחרת.

 • העוסק מורשה  יהיה רשאי לבטל כל הזמנה לפי החלטתה הבלעדית.

 • יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח - 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו - 1986, ו/או בכפוף למדיניות העוסק מורשה  כפי שתהא מעת לעת.

 • במקרה של ביטול המשלוח ,החזר כספי מלא יוחזר ללקוח, מרגע הרכישה ועד שלושה ימי  עסקים שאחריו. במידה וחלפו יותר משלושה ימי עסקים  ,והמשלוח כבר נמסר לשליחות ויצא לדרכו, יזוכה הלקוח בהחזר כספי ,בניכוי דמי משלוח נוספים ,לאחר קבלת  החבילה חזרה למפעל ,אישור תקינות המוצרים. • תנאים נוספים

 • אם נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר כפי שהוא מופיע באתר ו/או לרבות טעות במחיר המוצר, לא יחייב הדבר את החברה. במקרים כאמור יהיה העוסק מורשה רשאי לבטל את העסקה.

 • רישומי המחשב בדבר הפעולות המתבצעות באמצעות הטלפון ו/או האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותם.

 • למען הסר ספק מובהר כי שעון השרת, בו מופעל האתר, יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח באתר ושעת הוצאת החשבון על ידי העוסק מורשה 


 • אבטחת האתר

 • אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:

 • חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.

 • בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו.

 • שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.

 • העוסק מורשה  יפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.

 • זכויות יוצרים

 • זכויות היוצרים, הקניין הרוחני וכל זכות אחרת באתר, עיצובה, התוכנה במסגרתה נעשה שימוש, קבצים ועיצובים גרפיים, קוד מחשב, טקסט וכל מידע הכלול במסגרת האתר הינם בבעלות העוסק מורשה  בלבד.

 • אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, ו/או למסור לצד שלישי אלא באישור מראש ובכתב של העוסק מורשה  ובכפוף להסכמתה ככל אשר ניתנה.

 • אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המתפרסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, ברשימות המוצרים והשירותים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של ט.י מוצרי ניקיון ואריזה בלבד  ישר אליו בכתב ומראש.

 

 • שונות

 • תקנון זה לרבות פרשנותו, אכיפתו ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.

 • תנאי האספקה והמשלוח מהווים חלק בלתי נפרד מתקנון זה

 • כל טענה, דרישה ו/או תביעה תועבר בכתב לכתובת העוסק מורשה .

 • התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י העוסק מורשה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

 • כתובת העוסק מורשה הצוללים 4 אשדוד ע.מ 025183914